Op 6 januari jl. is Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Europese Commissie gepubliceerd.

Deze Verordening bevat een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het UEA vervangt de Nederlandse Eigen Verklaring.
In art. 1 van de Verordening is bepaald dat aanbestedende diensten het UEA moeten gebruiken vanaf het moment waarop de nationale maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2014/24/EU van kracht worden, en uiterlijk met ingang van 18 april a.s.

De inhoud van het UEA komt grotendeels overeen met de Eigen Verklaring, alhoewel de informatie die wordt verstrekt wat uitgebreider is.

Het UEA heeft, net als de Eigen Verklaring, tot doel om inschrijvers op uniforme wijze in staat te stellen voorlopig bewijs te leveren van hun geschiktheid in verband met (o.m.) de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria.

Het verplicht gebruik van het UEA moet bijdragen aan verdere verlaging van de administratieve lasten, zowel aan de kant van de aanbestedende dienst als de inschrijver. Bovendien moet grensoverschrijdende deelname aan aanbestedingen op deze manier worden bevorderd.

Aanbestedende diensten en inschrijvers moeten zich dus op korte termijn voorbereiden op het gebruik van het UEA, ook al is het zeer de vraag of de uiterste implementatiedatum zal worden gehaald aangezien de inhoudelijke behandeling van het Wetsvoorstel Wijziging Aanbestedingswet nog op gang moet komen.

Terug naar overzicht