Uitnodiging 2e ALV i.v.m. statutenwijziging op 7 december 2016 en deelname aan de NVvA-werkgroep Aanbesteden in het sociaal domein’

Zeer gewaardeerd lid,

Hierbij nodig ik u graag uit voor de tweede algemene ledenvergadering van de NVvA die op 7 december a.s. om 12.00 uur zal plaatsvinden ten kantore van Nysingh advocaten-notarissen N.V. te Zwolle aan de Burgemeester Roelenweg 11. Dit in verband met de voorgenomen wijziging van de statuten van de NVvA.

Aanleiding

Dit onderwerp stond al op de agenda van de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) die op 24 november jl. plaatsvond. Tijdens die bijeenkomst heeft het bestuur zijn voornemen tot wijziging van de statuten toegelicht aan de hand van de stukken die ik u op 8 november jl. heb gemaild. Omdat het krachtens de statuten vereiste quorum niet aanwezig was, dient op grond van art. 19 lid 2 van de statuten binnen veertien dagen een tweede vergadering bijeen te worden geroepen, die ongeacht het aantal aanwezige leden het besluit tot wijziging van de statuten kan nemen met een meerderheid van drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Deze noodzakelijke, tweede algemene ledenvergadering wordt, zoals al eerder bij u aangekondigd, gehouden op 7 december a.s. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en uw stem uit te brengen.

Aanmelden

Vanwege de beperkt beschikbare ruimte verzoek ik u zich aan te melden via deze link.

Aanmelden werkgroep ‘Aanbesteden in het sociaal domein’

Tot slot maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u op te roepen deel te nemen aan de NVvA-werkgroep “Aanbesteden in het sociaal domein.” Het bestuur van de NVvA is voornemens om deze werkgroep te laten onderzoeken welke juridische knelpunten zich voordoen bij aanbestedingen in het sociaal domein en wat daarvoor de mogelijke oplossingsrichtingen zijn. We zijn daarom op zoek naar leden van de NVvA die zitting willen nemen in deze werkgroep en die werkzaam zijn in de wetenschap, de advocatuur, bij de (gemeentelijke) overheid en zorgaanbieders. Het is de bedoeling dat een compacte werkgroep  gemeenteambtenaren en mensen die werkzaam zijn bij zorgaanbieders. Het idee is om in een compacte werkgroep bestaande uit 10 à 12 NVvA-leden een concept-rapport opstelt, dat als discussiestuk dient voor een wetenschappelijke vergadering van de NVvA in 2017. Naar aanleiding daarvan kan het rapport worden aangepast en definitief worden gemaakt en worden aangeboden aan het Ministerie en/of bijvoorbeeld de VNG. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via aanbestedingsrecht@nysingh.nl.

Ik hoop u op 7 december a.s. te mogen begroeten.

Hartelijke groet,
namens het bestuur van de NVvA,


Matthijs Mutsaers, secretaris

Terug naar overzicht