Programma wetenschappelijke vergadering op 20 juni a.s.

Zoals aangekondigd vindt op donderdag  20 juni a.s. in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw ) te Utrecht de voorjaarsvergadering van de NVvA plaats. Deze bijeenkomst bestaat traditioneel uit een huishoudelijk (jaarvergadering/algemene ledenvergadering) en een wetenschappelijk deel. Tijdens het huishoudelijk deel, dat om 14:00 uur start, zal de voorzitter zijn jaarrede houden en zal het bestuur u op de hoogte stellen van de stand van zaken binnen de vereniging. Direct aansluitend vindt vanaf ongeveer 14:25 uur de wetenschappelijke vergadering plaats rondom het thema: “Een juridische blik op de Actieagenda Beter Aanbesteden.”

De convocatie voor 20 juni a.s. ontvangen de leden van de NVvA één dezer dagen.

Hieronder treft u alvast (de inleiding op) het programma van de wetenschappelijke vergadering aan (aanmelden voor de bijeenkomst op 20 juni a.s. kan via de link die in de convocatie wordt opgenomen).

Op 16 februari 2018 is de Actieagenda van het traject 'Beter Aanbesteden' van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd. Deze agenda bevat 23 acties, waarvan een groot aantal inmiddels is uitgevoerd. Het doel van de acties is om de aanbestedingspraktijk te verbeteren en om op deze manier meer maatschappelijke waarde te creëren voor burgers. Het uitgangspunt van dit traject is dat de ervaren problemen in de aanbestedingspraktijk voortkomen uit de toepassing van de aanbestedingsregels. Deze conclusie neemt niet weg dat er vanuit juridisch perspectief waardevolle inzichten opgedaan kunnen worden om bij te dragen aan deze doelstelling. De kernvraag is dan of het recht een doelmatige besteding van publieke gelden bevordert of dat het als een obstakel voor de acties kan worden beschouwd. Tijdens de voorjaarsvergadering zal samen met de Aanjager Beter Aanbesteden de voortgang van het traject en de acties worden bediscussieerd. Een drietal bijdrages reflecteren vervolgens op de Actieagenda vanuit een juridisch perspectief. Zo passeert het begrip maatschappelijke waarde uit artikel 1.4(2) Aanbestedingswet 2012 de revue. Wat is de toegevoegde waarde van deze bepaling voor de agenda, en hoe gaan rechters er mee om? Vervolgens wordt ingegaan op het clusterverbod en het splitsingsgebod uit artikel 1.5. De Werkgroep Clusteren, onderdeel van Beter Aanbesteden, heeft vorige zomer een advies over dit thema uitgebracht aan de Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat, die inmiddels bezig is met de uitvoering van de aanbevelingen. Wat zijn noodzakelijke juridische vervolgstappen en is deze bepaling daadwerkelijk een ‘papieren tijger’? Er wordt afgesloten met een vooruitblik aangaande het lopende onderzoek naar de rechtsbescherming in Nederland. Wat zijn de aandachtspunten voor de toekomst om te garanderen dat er echt van effectieve rechtsbescherming kan worden gesproken om de acties te ondersteunen?

Het programma voor de wetenschappelijke vergadering ziet er als volgt uit:    

+/- 14.25 uur:              Opening

14.30 uur:                   “Actieagenda Beter Aanbesteden: een stand van zaken”        
                                    Spreker: drs. Karsten Klein (Aanjager Traject Beter Aanbesteden)

15.00 uur:                   “De verplichting tot het creëren van zoveel mogelijk 
                                    maatschappelijke 
waarde: een kapstok voor het realiseren van de ambitie van
                                    Beter Aanbesteden?”
                                    Spreker: mr. dr. Arthur van Heeswijck (Advocaat, Van Heeswijck 
                                    Aanbestedingsadvocaat)

15:30 uur:                   Pauze 

15.45 uur:                   “Het clusterverbod: wetgeving met meerwaarde(?)”                                    
                                    Spreker: mr. Georg Huith (Advocaat, Croon Advocaten)

16.15 uur:                   “Rechtsbescherming in Nederland: fictie of werkelijkheid?”  
                                    Spreker: mr. Leyla Bozkurt (Advocaat, AKD)

16.45 uur:                   Discussie en (nagekomen) vragen; 

17.00 uur:                   Aanvang borrel; 

18.00 uur:                   Einde.  

Terug naar overzicht