Op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein zijn onlangs de nodige relevante documenten gepubliceerd, waaronder genoemde Handreiking van PIANOo. Deze stukken treft u hier aan.

Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Rapportage onderzoek naar het functioneren van het huidige stelsel van jeugdbescherming en jeugdreclassering, de daarmee samenhangende risico's en een verkenning van handelingsopties voor een optimale beschikbaarheid. Handreiking Aanbesteden WMO 2015 en Jeugdwet. Juridisch Kader. Juridische bijlage (relevante passages parlementaire geschiedenis m.b.t. zorgplicht van gemeenten aangaande de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Verdieping subsidievariant. Terug naar overzicht