08-augustus-2014 | bron: Rijksoverheid.nl

In de Aanbestedingswet 2012 staat dat de wet uiterlijk 1 april 2015 wordt geëvalueerd. In juli 2014 is het ministerie van Economische Zaken gestart met de evaluatie.

Met de evaluatie wil het ministerie van Economische Zaken nagaan of de ambities van de wet zijn behaald en welk effect de wet in de praktijk heeft. De ambities van de Aanbestedingswet:

Verbeteren van de toegang voor ondernemers tot overheidsopdrachten. Verbeteren van de naleving van de aanbestedingsregels. Verlagen van de administratieve lasten. Uniformering van de aanbestedingspraktijk. Ruimte bieden aan innovatie en duurzaamheid.

Evaluatieonderzoeken

Het ministerie van Economische Zaken laat 3 onderzoeken uitvoeren door 3 onderzoeksbureaus.

1. Toegang mkb tot overheidsopdrachten en feitenonderzoek

KWINK groep onderzoekt in welke mate het midden- en kleinbedrijf toegang heeft tot overheidsopdrachten. Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

Een kwantitatief onderzoek naar hoe vaak het mkb meedoet aan een aanbesteding en hoe vaak het mkb een overheidsopdracht wint. Een feitenonderzoek dat in kaart brengt hoeveel en welke eisen en voorwaarden aanbestedende diensten stellen in hun aanbestedingen. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van aanbestedende diensten en ondernemers met de Aanbestedingswet en het gevolg van de wet.

2. Lastenontwikkeling

Ecorys onderzoekt de ontwikkeling van de administratieve lasten voor ondernemers en aanbestedende diensten bij aanbestedingen. Ook vraagt Ecorys ondernemers en aanbestedende dienst naar de ervaren lastendruk.

3. Nalevingsmeting

Significant onderzoekt in welke mate aanbestedende diensten de plicht naleven om een Europese overheidsopdracht te publiceren. Significant brengt de ontwikkeling van de naleving kwantitatief in kaart.

Uitvoering onderzoeken

Voor een juist en betrouwbaar beeld, verzamelen de onderzoeksbureaus hun informatie vooral bij aanbestedende diensten, ondernemers en andere betrokkenen. De onderzoeksrapporten worden rond maart 2015 opgeleverd.

Begeleidingscommissie

De evaluatieonderzoeken worden begeleidt door een commissie. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van ondernemers en aanbestedende diensten. Een onafhankelijk commissielid beoordeelt de toepassing van de juiste onderzoeksmethodiek.

Terug naar overzicht