Zeer gewaardeerd lid,

Bij e-mail van 25 mei jl. heb ik u geïnformeerd dat de jaarvergadering is verplaatst naar 24 november a.s. Hierbij nodig ik u graag uit voor deze jaarvergadering, die zal worden gecombineerd met een algemene ledenvergadering (ALV), onder meer over een voorstel tot statutenwijziging, en een wetenschappelijke vergadering met als thema “concessies van meerdere kanten belicht.” Tijdens dit wetenschappelijk deel zal ook de NVvA-scriptieprijs worden uitgereikt. De locatie is de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) in Utrecht. U bent vanaf 13:30 uur van harte welkom. Het huishoudelijk deel (de jaarvergadering en de ALV) begint om 13:45 uur. Het programma voor 24 november a.s. treft u hieronder aan.

I.         AGENDA HUISHOUDELIJK DEEL

Opening door de voorzitster Ingrid Dolmans-Budé;

Mededelingen/ingekomen stukken;

Concept-verslag/-notulen c.a. van de jaarvergadering van 19 november 2015;

Korte terugblik op en verslag van het verenigingsjaar 2015 door de voorzitter;

Rekening en verantwoording over het jaar 2015 door de penningmeester;

Verslag van de Kascommissie;

Décharge van het bestuur over het in 2015 gevoerde beleid;

Benoeming van twee leden in de Kascommissie. Het bestuur draagt Maarten Rauws voor als lid. Ter vervanging van Willem Sinninghe Damsté wordt mevrouw Brigitte Melis voorgedragen;

Presentatie Beleidsplan 2017-2022 bestuur;

Voornemen van het bestuur tot opheffing (ontbinding) van de Stichting Aanbestedingsrecht;

Voorstel tot statutenwijziging NVvA;

Aankondiging instellen NVvA-werkgroep(en) rondom het thema “Aanbesteden in het sociaal domein”;

Afscheid Raad van Advies;

Overdracht voorzitterschap aan Jan-Michiel Hebly;

W.v.t.t.k.

II.       PROGRAMMA WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING

Aansluitend aan de jaarvergadering en de ALV vindt vanaf 14:30 uur een wetenschappelijke vergadering plaats met als thema: “concessies van meerdere kanten belicht.” Aan het eind van deze vergadering zal ook de NVvA-scriptieprijs worden uitgereikt. Het programma ziet er als volgt uit:

14:30 – 15:10 uur:     
De scheidslijn tussen concessies enerzijds en overheidsopdrachten, vergunningen en subsidies anderzijds. Deze presentatie wordt verzorgd door prof. dr. mr. Pieter Kuypers, hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht te Nijmegen en advocaat bij AKD.

15:10 – 15:50 uur:     
De financiële haalbaarheid van een concessie. Deze presentatie zal worden verzorgd door mw. mr. dr. Merlijn Nijhof QT van het Ministerie van Financiën, Directie Financieringen, publiek private investeringen.

15:50 – 16:05 uur:     
Pauze.

16:05 – 16:30 uur:     
De aanbesteding van concessieopdrachten in de praktijk. Aan de hand van een concrete casus zal mw. mr. Els le Large van Royal HaskoningDHV dit onderwerp toelichten. Zij was onder meer betrokken bij de aanbesteding van de concessies (PPS) voor Airport Twente en Maastricht-Aachen Airport.   

16:30 – 17:00 uur:     
Uitreiking NVvA-scriptieprijs. Voor meer informatie: zie de NVvA-website.

17:00 – 18:00 uur:     
Borrel.

III.      AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op 24 november a.s. via deze link. Deelname is gratis voor leden van de NVvA.

Wanneer u zich aanmeldt, dan gaan wij er van uit dat u ook daadwerklelijk aanwezig zult zijn. Mocht dat onverhoopt toch niet lukken, wilt u mij dat dan tijdig laten weten via aanbestedingsrecht@nysingh.nl, zodat wij de gemaakte reserveringen zo nodig kunnen aanpassen?

Ik hoop u op 24 november a.s. te mogen begroeten!

Hartelijke groet,
namens het bestuur van de NVvA,

Matthijs Mutsaers, secretaris

Terug naar overzicht