Programma wetenschappelijke vergadering op 20 juni a.s.

Zoals aangekondigd vindt op donderdag  20 juni a.s. in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw ) te Utrecht de voorjaarsvergadering van de NVvA plaats. Deze bijeenkomst bestaat traditioneel uit een huishoudelijk (jaarvergadering/algemene ledenvergadering) en een wetenschappelijk deel. Tijdens het huishoudelijk deel, dat om 14:00 uur start, zal de voorzitter zijn jaarrede houden en zal het bestuur u op de hoogte stellen van de stand van zaken binnen de vereniging. Direct aansluitend vindt vanaf ongeveer 14:25 uur de wetenschappelijke vergadering plaats rondom het thema: “Een juridische blik op de Actieagenda Beter Aanbesteden.”

De convocatie voor 20 juni a.s. ontvangen de leden van de NVvA één dezer dagen.

Hieronder treft u alvast (de inleiding op) het programma van de wetenschappelijke vergadering aan (aanmelden voor de bijeenkomst op 20 juni a.s. kan via de link die in de convocatie wordt opgenomen).

Op 16 februari 2018 is de Actieagenda van het traject 'Beter Aanbesteden' van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd. Deze agenda bevat 23 acties, waarvan een groot aantal inmiddels is uitgevoerd. Het doel van de acties is om de aanbestedingspraktijk te verbeteren en om op deze manier meer maatschappelijke waarde te creëren voor burgers. Het uitgangspunt van dit traject is dat de ervaren problemen in de aanbestedingspraktijk voortkomen uit de toepassing van de aanbestedingsregels. Deze conclusie neemt niet weg dat er vanuit juridisch perspectief waardevolle inzichten opgedaan kunnen worden om bij te dragen aan deze doelstelling. De kernvraag is dan of het recht een doelmatige besteding van publieke gelden bevordert of dat het als een obstakel voor de acties kan worden beschouwd. Tijdens de voorjaarsvergadering zal samen met de Aanjager Beter Aanbesteden de voortgang van het traject en de acties worden bediscussieerd. Een drietal bijdrages reflecteren vervolgens op de Actieagenda vanuit een juridisch perspectief. Zo passeert het begrip maatschappelijke waarde uit artikel 1.4(2) Aanbestedingswet 2012 de revue. Wat is de toegevoegde waarde van deze bepaling voor de agenda, en hoe gaan rechters er mee om? Vervolgens wordt ingegaan op het clusterverbod en het splitsingsgebod uit artikel 1.5. De Werkgroep Clusteren, onderdeel van Beter Aanbesteden, heeft vorige zomer een advies over dit thema uitgebracht aan de Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat, die inmiddels bezig is met de uitvoering van de aanbevelingen. Wat zijn noodzakelijke juridische vervolgstappen en is deze bepaling daadwerkelijk een ‘papieren tijger’? Er wordt afgesloten met een vooruitblik aangaande het lopende onderzoek naar de rechtsbescherming in Nederland. Wat zijn de aandachtspunten voor de toekomst om te garanderen dat er echt van effectieve rechtsbescherming kan worden gesproken om de acties te ondersteunen?

Het programma voor de wetenschappelijke vergadering ziet er als volgt uit:    

+/- 14.25 uur:              Opening

14.30 uur:                   “Actieagenda Beter Aanbesteden: een stand van zaken”
                                   Spreker: drs. Karsten Klein (Aanjager Traject Beter Aanbesteden)

15.00 uur:                   “De verplichting tot het creëren van zoveel mogelijk  maatschappelijke
        
                          waarde: een kapstok voor het realiseren van de ambitie van Beter 
                                   Aanbesteden?”

                                   Spreker: mr. dr. Arthur van Heeswijck (Advocaat, Van Heeswijck     
                                   Aanbestedingsadvocaat)

15:30 uur:                   Pauze 

15.45 uur:                   “Het clusterverbod: wetgeving met meerwaarde(?)”
                                   Spreker: mr. Georg Huith (Advocaat, Croon Advocaten)

16.15 uur:                   “Rechtsbescherming in Nederland: fictie of werkelijkheid?”            
                                    Spreker: mr. Leyla Bozkurt (Advocaat, AKD)

16.45 uur:                   Discussie en (nagekomen) vragen; 

17.00 uur:                   Aanvang borrel; 

18.00 uur:                   Einde.  

Huishoudelijke en wetenschappelijke vergadering d.d. 22 november 2018

Op donderdag 22 november a.s. vanaf 14.00 uur vond in de Jaarbeurs te Utrecht (Beatrixgebouw) de najaarsvergadering van de NVvA plaats.

Tijdens de huishoudelijke vergadering heeft de voorzitter zijn
jaarrede gehouden en is de Scriptieprijs 2018 aan Chayenne van Lavieren uitgereikt.

De wetenschappelijke vergadering is voor een belangrijk deel gewijd aan het thema "wezenlijke wijziging". Dit onderwerp is vanuit diverse invalshoeken belicht en besproken door:

Om organisatorische redenen is het helaas niet mogelijk om de eerder aangekondigde NVvA Regiobijeenkomst in Eindhoven voor de leden in Noord-Brabant en Limburg op 15 november a.s. doorgang te laten vinden. De bijeenkomst zal vermoedelijk in het voorjaar 2019 plaatsvinden. Wij zullen u te zijner tijd hiervan op de hoogte stellen

Wetenschappelijke vergadering 21 juni 2018

Op 21 juni jl. vond de voorjaarsvergadering plaats in de Jaarbeurs te Utrecht.

Tijdens het huishoudelijk deel heeft de voorzitter de leden op de hoogte gesteld van de stand van zaken binnen de vereniging. Direct aansluitend vond de wetenschappelijke vergadering plaats rondom het thema: “Inschrijvers & het aanbestedingsrecht.” Dit thema is door een aantal sprekers belicht en bediscussieerd vanuit verschillende perspectieven.

De volgende onderwerpen zijn daarbij aan bod gekomen:

 • Obstakels voor burgerinitiatieven in de praktijk (spreker: drs. Thijs van Mierlo, directeur Landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners),
 • Aanbestedingsrechtelijke definiëring van het begrip ‘inschrijver’ (spreekster: prof. mr. E.R. Manunza, hoogleraar Internationaal en Europees Aanbestedingsrecht, PPRC, Universiteit Utrecht),
 • Het stimuleren van burgerinitiatieven en sociale ondernemingen door de overheid (spreekster: drs. Daphne van Rhee, beleidsadviseur Maatschappelijke initiatieven, Gemeente Utrecht) en
 • Sociaal ondernemerschap én sociale ondernemingen binnen het
  Aanbestedingsrecht (spreker: mr. W.A. Janssen, universitair docent en onderzoeker, PPRC, Universiteit Utrecht).

De datum voor de najaarsvergadering en wetenschappelijke vergadering is reeds bekend. Deze zal plaatsvinden op donderdag 22 november 2018. Enkele weken daarvoor zal de uitnodiging aan de leden worden verzonden.

Tijdens de jaarvergadering van 15 juni 2017 blikte de voorzitter van de NVvA, prof. mr. Jan-Michiel Hebly, in zijn jaarrede terug op de achterliggende periode en keek hij vooruit naar de komende. De jaarrede treft u hierbij aan.

Najaarsvergadering en wetenschappelijke vergadering op 23 november jl.

Op 23 november jl. vond de najaarsvergadering (algemene ledenvergadering) van de NVvA plaats in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Tijdens deze vergadering werden de leden op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de vereniging:

Het thema van de wetenschappelijke vergadering is door diverse sprekers belicht vanuit de volgende met elkaar samenhangende invalshoeken:

 1. Toelichting stand van zaken rapportage NVvA-Werkgroep Aanbesteden in het Sociaal Domein.
 2. Voordracht traject Beter Aanbesteden door de heer M. Huizing, aanjager van dit traject.
 3. Effectieve rechtsbescherming na HR 18 november 2018?

De volgende personen hebben de onderwerpen nader toegelicht:

Gezamenlijke bijeenkomst van de VU en NVvA

Op 20 september jl. organiseerden de NVvA en de VU de masterclass Aanbestedingsrecht III, rondom het thema: "Mensenrechten en aanbesteden".

Tijdens deze masterclass werd vanuit het perspectief van de regulering van de overheidsinkoop ingegaan op de vraag of en hoe de naleving van mensenrechten in de productieketen zou kunnen worden verbeterd via het aanbestedingsrecht. Onder schending van mensenrechten wordt in dit verband verstaan: slavernij, uitbuiting, kinderarbeid en schending van arbeidsnormen.

Het thema is door diverse sprekers belicht vanuit de volgende met elkaar samenhangende invalshoeken:

 • Maatschappelijke relevantie: is het mogelijk een verband te leggen tussen de gebrekkige naleving van mensenrechten in de productieketen en de wijze waarop overheidsinkoop plaatsvindt?
 • Problematisering: welke ruimte biedt het bestaande juridische kader aan overheidsinkopers om te sturen op naleving van mensenrechten in de productieketen? Hoe wordt die ruimte in de inkoop- en aanbestedingspraktijk gebruikt en tegen welke problemen lopen aanbestedende diensten en ondernemingen in dat kader zoal aan?
 • Reflectie op de toekomst: is overheidsinkoop eigenlijk wel een geschikt instrument om te sturen op verbetering van de naleving van mensenrechten in de productieketen? En wanneer men dat inderdaad vindt, en men tevens vindt dat dit op dit moment nog niet dan wel onvoldoende doelmatig gebeurt, hoe zou dat dan moeten worden verbeterd? Via regulering? Via aanvullend beleid? En hoe ziet dat er dan uit?

De volgende personen hebben de onderwerpen nader toegelicht:

 • Inleiding door Meriam de Koning;
 • Pauline Overeem, senior onderzoeker Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO);
 • mr. Myrthe Vogel, Adviseur sociaal domein PIANOo en promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Centre for Public Contract Law & Governance (CPC);
 • Albert Geuchies, contractmanager categorie Datacenters, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • Michiel Soeters, projectmanager Pilotprojecten IMVO Convenant Natuursteen (Soeters Management);
 • Prof. mr. Elisabetta Manunza, hoogleraar Universiteit Utrecht.

Jaarvergadering en wetenschappelijke vergadering op 15 juni jl.

Op 15 juni jl. vond in de Jaarbeurs te Utrecht de jaarvergadering van de NVvA over 2016 plaats. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het in 2016 gevoerde beleid, waarna de ledenvergadering het bestuur décharge heeft verleend. Verder heeft de ledenvergadering op voorstel van het bestuur de volgende nieuwe leden in de afdeling Wetenschappelijke Raad van de Raad van Advies benoemd: prof. dr. mr. Gert-Wim van de Meent (NVvA-hoogleraar aanbestedingsrecht aan de UvA en advocaat/partner bij Loyens & Loeff), prof. dr. mr. Pieter Kuypers (hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit en advocaat/partner bij AKD) en prof. dr. Jan Telgen (hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de UT). In de Maatschappelijke Raad werden benoemd: ir. Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) en mr. Stephan Corvers (directeur van Corvers Procurement Services B.V.). In zijn jaarrede blikte de voorzitter, prof. mr. Jan-Michiel Hebly, terug op de achterliggende periode en keek hij vooruit naar de komende. Daarnaast ging de voorzitter in op een zorgelijke ontwikkeling in het aanbestedingsrecht: het lijkt erop dat aanbestedende diensten de klachtafhandeling door de Commissie van Aanbestedingsexperts onvoldoende serieus nemen en dat de voorzieningenrechter die houding billijkt. De voorzitter zou het zeer het zeer betreuren als deze trend alleen maar kan worden doorbroken door – net als bij de Gids Proportionaliteit – de klachtprocedure bij de Commissie een bindende of dwingende status te geven.

Direct aansluitend vond onder leiding van prof. mr. Elisabetta Manunza een goed bezochte wetenschappelijke vergadering plaats rondom het actuele en interessante thema “Aanbesteding en schaarse rechten.” Mr. T.G. (Dorien) Zweers-te Raaij, advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen N.V. en buitenpromovenda aanbestedingsrecht aan de universiteit Leiden, gaf een algemene inleiding op dit onderwerp vanuit Europees en nationaal aanbestedingsrechtelijk perspectief. Mr. dr. A. (Annemarie) Drahmann, advocaat bij Stibbe en universitair docent aan de universiteit Leiden, ging in op het onderwerp “De verdeling van schaarse publieke rechten.” Mr. dr. P. (Paul) Heijnsbroek, advocaat bij Houthoff Buruma, ging tot slot in op het onderwerp “De verdeling van schaarse 'private' rechten.” Een uitgebreider verslag van deze wetenschappelijke vergadering wordt binnenkort gepubliceerd in Tender Nieuwsbrief en Tijdschrift Aanbestedingsrecht.

De presentaties van de sprekers treft u aan door op de naam van de betreffende spreker te klikken. Enkele foto’s van de bijeenkomst treft u onderstaand aan.

Informatie over eerder gehouden ledenvergaderingen kunt u hier inzien.