Het vormen van werkgroepen ter nadere uitwerking van een bepaald onderwerp of ter vorming van een reactie namens de NVvA zal blijvend aandacht worden gegeven. Op de website zal worden aangegeven indien er een werkgroep wordt opgericht. U kunt zich daarvoor dan aanmelden via info@aanbestedingsrecht.org of kijk bij contact.

Update: Er hebben zich inmiddels voldoende mensen aangemeld voor beide werkgroepen.

Oproep i.v.m. NVvA preadvies

Tijdens de voorjaarsvergadering op 21 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om in 2019 een preadvies "nieuwe stijl" uit te (laten) brengen door een NVvA-werkgroep onder leiding van een toonaangevende aanbestedingsspecialist, het liefst met wetenschappelijke achtergrond. Op dit moment zijn wij in overleg met een zeer geschikte kandidaat voor die functie. Wij zijn echter ook op zoek naar leden die zitting willen nemen in de werkgroep. Het onderwerp van het preadvies betreft (het opstellen van) een reglement voor de toepassing van past performance als uitsluitingsgrond, inclusief bijbehorende toelichting (vgl. het ARW 2016). Lijkt het u leuk en interessant om hieraan mee te werken en kunt u daar de komende periode tijd voor vrijmaken, dan kunt u zich voor deze werkgroep aanmelden via: info@aanbestedingsrecht.org.

Oproep i.v.m. Werkgroep Global Revolution

Op 17 en 18 juni 2019 vindt in Nottingham (UK) het toonaangevende aanbestedingscongres Global Revolution IX plaats.
Voor meer info, zie: https://www.nottingham.ac.uk/conference/fac-socsci/pprg-global-revolution/ Tijdens de laatste editie van dit congres verzorgden prof. Jan-Michiel Hebly en prof. Chris Jansen een bijdrage in de vorm van een workshop over proportionaliteit en de wijze waarop in Nederland met dat beginsel wordt omgegaan. De reacties daarop, o.a. van prof. Sue Arrowsmits, waren positief.

Gelet hierop wil het bestuur van de NVvA op 17 en 18 juni 2019 wederom een bijdrage aan dit congres leveren en wel in de vorm van een workshop over een nader te bepalen onderwerp. Wij willen hiertoe een NVvA-werkgroep in het leven roepen onder leiding van een toonaangevende aanbestedingsspecialist, het liefst met een wetenschappelijke achtergrond. De werkgroep moet die workshop gaan voorbereiden en verzorgen. Momenteel zijn wij in gesprek met een zeer geschikte kandidaat voor de "kartrekkersfunctie". Echter, wij zijn ook op zoek naar leden die het leuk en interessant vinden om zitting te nemen in de werkgroep. Zin en tijd? Meldt u zich dan aan via: info@aanbestedingsrecht.org.

Werkgroep "Aanbesteden in het sociaal domein"

Tijdens de jaarvergadering op 24 november jl. heeft het bestuur van de NVvA aangegeven dat er een werkgroep "Aanbesteden in het sociaal domein" in het leven wordt geroepen. Op 23 maart a.s. vanaf 16.00 uur vindt er een aftrapbijeenkomst plaats.

Mocht u zich hier nog voor willen aanmelden, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zijn met name nog op zoek naar leden die werkzaam zijn bij gemeenten of zorgaanbieders. In dat geval kan een e-mail gestuurd worden naar: info@aanbestedingsrecht.org. Na aanmelding zal de syllabus worden toegezonden.

12 mei 2015

Reactie op de consultatie i.v.m. het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 i.v.m. de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.

Evaluatie Aanbestedingswet 2012

8 december 2014

De Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht heeft drie werkgroepen, bestaande uit leden van de NVvA, gevormd met als doel enerzijds het evalueren van de werking van de Aanbestedingswet 2012 tot nu toe en anderzijds hun visie te formuleren op de vraag welke onderdelen van de nieuwe richtlijnen wel en welke niet in het Nederlandse recht dienen te worden geïmplementeerd en zo ja in welke vorm.

Inmiddels zijn de rapporten aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken.