NVvA Scriptieprijs 2020

Tijdens de najaarsvergadering op 26 november jl. is de Scriptieprijs 2020 uitgereikt. Deze prijs is gewonnen door Marita Ophof-Copier met haar scriptie "In hoeverre past de klachtplicht van inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse jurisprudentie is ontwikkeld en wordt toegepast, binnen de kaders van het Unierecht, in het bijzonder de rechtsbeschermingslijn?". 

Reglement NVvA Scriptieprijs 2020

Bijgaand treft u aan het Reglement NVvA Scriptieprijs 2020.

NVvA Scriptieprijs 2020

Het bestuur van de NVvA is voornemens om tijdens de Najaarsvergadering van 12 november 2020 de tweejaarlijkse NVvA Scriptieprijs uit te laten reiken. Scripties op het gebied van het aanbestedingsrecht, die minimaal met een 8 zijn gewaardeerd en zijn geschreven in het collegejaar 2018/2019 of 2019/2020, kunnen in aanmerking komen. De winna(a)r(es) ontvangt € 1.000,--. Zijn/haar scriptie zal bovendien ter (bewerking voor) publicatie in TA worden voorgedragen. Scripties kunnen worden aangemeld via: info@aanbestedingsrecht.org. Het definitieve Reglement zal z.s.m. op deze website worden gepubliceerd. 

NVvA Scriptieprijs 2018

Tijdens de najaarsvergadering op 22 november jl. is de Scriptieprijs 2018 uitgereikt. Deze prijs is gewonnen door Chayenne van Lavieren. Zij heeft haar scriptie met de titel "Een modelcontract voor het innovatiepartnerschap" ingezonden, welke door de jury is beoordeeld als beste. 

NVvA Scriptieprijs 2018

De NVvA hecht grote waarde aan goed onderwijs en wil dit bevestigen door het uitloven van een (in principe) tweejaarlijkse scriptieprijs. Deze bestaat uit één prijs, toe te kennen aan een (ex-) student die een scriptie heeft geschreven op het gebied van het aanbestedingsrecht. Het vakgebied aanbestedingsrecht dient breed te worden opgevat.

De laatste keer dat de scriptieprijs werd uitgereikt, was in november 2016. De winnaar was de heer mr. Martijn Maas die zijn scriptie schreef over rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht.

Het bestuur van de NVvA is voornemens om de scriptieprijs weer uit te reiken tijdens de najaarsvergadering van de NVvA in november 2018. Daarnaast is het mogelijk dat één of meer scripties een eervolle vermelding krijgen.

Wilt u meedingen naar deze prijs of wilt u iemand nomineren? Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar bijgaand Reglement.

Uitreiking NVvAA-scriptieprijs 2016

Tijdens de wetenschappelijke vergadering van de NVvA op 24 november jl. vond ook de uitreiking van de NVvA-scriptieprijs ad € 1.000,-- plaats. Deze prijs is door de jury, bestaande uit de hoogleraren Hebly, Van Romburgh, Manunza en Van de Meent toegekend aan: de heer mr. Martijn Maas. Hij schreef een boeiende scriptie over het onderwerp ‘Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht.’ De jury zal deze scriptie ter (bewerking voor een) publicatie voordragen aan de redactie van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht. Het juryrapport treft u hierbij aan.