De NVvA is in de eerste plaats een kennisorganisatie. Het verrichten van studie vanuit de juridische invalshoek, het uitwisselen en delen van door leden opgedane kennis staat de komende jaren eveneens weer voorop. Deze kennisoverdracht wordt ondermeer bewerkstelligd door wetenschappelijke vergaderingen, het vormen van werkgroepen. Ook het uitreiken van een scriptieprijs aan net-afgestudeerden is een activiteit van de vereniging.


1e Regiobijeenkomst NVvA op 10 mei 2019 bij TenneT

Eerder informeerden wij u dat de Regiobijeenkomst in Eindhoven, die gepland stond voor 15 november jl., helaas géén doorgang kon vinden. Inmiddels is besloten om de 1e Regiobijeenkomst voor NVvA-leden in plaats daarvan te organiseren op vrijdag 10 mei 2019 en wel bij TenneT in Arnhem. Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden van de NVvA in de regio’s/provincies Gelderland en Overijssel. Een officiële uitnodiging met het programma wordt op korte termijn gericht aan de desbetreffende leden gezonden. Later zullen vergelijkbare bijeenkomsten in andere regio’s worden georganiseerd.


Huishoudelijke en wetenschappelijke vergadering d.d. 22 november 2018

Op donderdag 22 november a.s. vanaf 14.00 uur vond in de Jaarbeurs te Utrecht (Beatrixgebouw) de najaarsvergadering van de NVvA plaats.

Tijdens de huishoudelijke vergadering heeft de voorzitter zijn
jaarrede gehouden en is de Scriptieprijs 2018 aan Chayenne van Lavieren uitgereikt.

De wetenschappelijke vergadering is voor een belangrijk deel gewijd aan het thema "wezenlijke wijziging". Dit onderwerp is vanuit diverse invalshoeken belicht en besproken door:


Oproep i.v.m. NVvA preadvies

Tijdens de voorjaarsvergadering op 21 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om in 2019 een preadvies "nieuwe stijl" uit te (laten) brengen door een NVvA-werkgroep onder leiding van een toonaangevende aanbestedingsspecialist, het liefst met wetenschappelijke achtergrond. Op dit moment zijn wij in overleg met een zeer geschikte kandidaat voor die functie. Wij zijn echter ook op zoek naar leden die zitting willen nemen in de werkgroep. Het onderwerp van het preadvies betreft (het opstellen van) een reglement voor de toepassing van past performance als uitsluitingsgrond, inclusief bijbehorende toelichting (vgl. het ARW 2016). Lijkt het u leuk en interessant om hieraan mee te werken en kunt u daar de komende periode tijd voor vrijmaken, dan kunt u zich voor deze werkgroep aanmelden via: info@aanbestedingsrecht.org.


Oproep i.v.m. Werkgroep Global Revolution

Op 17 en 18 juni 2019 vindt in Nottingham (UK) het toonaangevende aanbestedingscongres Global Revolution IX plaats.
Voor meer info, zie: https://www.nottingham.ac.uk/conference/fac-socsci/pprg-global-revolution/ Tijdens de laatste editie van dit congres verzorgden prof. Jan-Michiel Hebly en prof. Chris Jansen een bijdrage in de vorm van een workshop over proportionaliteit en de wijze waarop in Nederland met dat beginsel wordt omgegaan. De reacties daarop, o.a. van prof. Sue Arrowsmits, waren positief.

Gelet hierop wil het bestuur van de NVvA op 17 en 18 juni 2019 wederom een bijdrage aan dit congres leveren en wel in de vorm van een workshop over een nader te bepalen onderwerp. Wij willen hiertoe een NVvA-werkgroep in het leven roepen onder leiding van een toonaangevende aanbestedingsspecialist, het liefst met een wetenschappelijke achtergrond. De werkgroep moet die workshop gaan voorbereiden en verzorgen. Momenteel zijn wij in gesprek met een zeer geschikte kandidaat voor de "kartrekkersfunctie". Echter, wij zijn ook op zoek naar leden die het leuk en interessant vinden om zitting te nemen in de werkgroep. Zin en tijd? Meldt u zich dan aan via: info@aanbestedingsrecht.org.


Prof. mr. dr. H.D. van Romburgh

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen berichten dat prof. mr. dr. H.D. (Huib) van Romburgh met ingang van 1 mei jl. voor een periode van vijf jaar is herbenoemd als bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht vanwege de NVvA aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij feliciteren Huib van harte met zijn herbenoeming en wensen hem veel succes!


Save the date: NVvA Regiobijeenkomst in Eindhoven op 15 november a.s.

Zoals bekend heeft het bestuur het plan opgevat om onder het motto "(het bestuur van) de NVvA komt naar u toe" enkele ledenbijeenkomsten in de regio te organiseren. De eerste bijeenkomst in deze reeks zal plaatsvinden op 15 november 2018 van 14.30 tot 17.00 uur in Eindhoven. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor leden van de NVvA die uit de zuidelijke helft van Nederland komen. Deze bijeenkomst zal hoofdzakelijk een sociaal karakter hebben. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? Het programma ontvangt u zo spoedig mogelijk.


Afscheid prof. dr. L.W. (Laurence) Gormley en benoeming mr. P.W. (Peter) Kraak in Curatoria UvA en RUG

Onlangs heeft prof. dr. L.W. (Laurence) Gormley, hoogleraar Europees recht aan de RUG en erelid van onze vereniging, aangegeven dat hij vanwege het bereiken van de leeftijd van 65 jaar wil stoppen als lid van de Curatoria aan de UvA en de RUG. De Curatoria houden - kort samengevat - toezicht op de bijzondere leerstoelen aan beide universiteiten. Eén lid van het Curatorium wordt benoemd door de instelling die de bijzondere leerstoel heeft geïnitieerd.

Na ampel beraad heeft het bestuur van de NVvA besloten om de heer mr. P.W. (Peter) Kraak als opvolger van Laurence Gormley te benoemen als zijn vertegenwoordiger in beide Curatoria. Peter Kraak is werkzaam als senior juridisch adviseur bij het KNMI en is nu nog bestuurslid van de NVvA. Peter Kraak zal het bestuur echter verlaten tijdens de komende najaarsvergadering op 22 november a.s. Tijdens die vergadering willen wij op gepaste wijze afscheid nemen van Laurence Gormley en hem bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging. Wij hopen dat u daar in groten getalen bij aanwezig kunt zijn.


Voordracht drs. A. (Alfred) de Weert als lid van de RvA (MR)

Tijdens de najaarsvergadering op 22 november a.s. zal het bestuur de heer drs. A. (Alfred) de Weert voordragen als lid van de Raad van Advies (Maatschappelijke Raad) van de NVvA. De heer De Weert is Directeur Sales- en Bidmanagement bij schoonmaakbedrijf CSU en is in die hoedanigheid, maar ook op andere manieren, actief op aanbestedingsrechtelijk vlak. Wij zijn blij dat de heer De Weert met zijn schat aan ervaring en netwerk wil toetreden tot de RvA!