De NVvA is in de eerste plaats een kennisorganisatie. Het verrichten van studie vanuit de juridische invalshoek, het uitwisselen en delen van door leden opgedane kennis staat de komende jaren eveneens weer voorop. Deze kennisoverdracht wordt ondermeer bewerkstelligd door wetenschappelijke vergaderingen, het vormen van werkgroepen. Ook het uitreiken van een scriptieprijs aan net-afgestudeerden is een activiteit van de vereniging.

------------------

Jaarrede prof. mr. Jan-Michiel Hebly online voorjaarsvergadering 24 juni jl.

Hierbij treft u de de Jaarrede die de voorzitter van de NVvA, prof. mr. Jan-Michiel Hebly, uitsprak tijdens de Voorjaarsvergadering op 24 juni 2021 tijdens de voorjaarsvergadering van de NVvA.

Daarnaast zijn de volgende presentaties gegeven:

 • Presentatie van mr. L.A.G. (Geert) Moelker, MT-lid/plv. dir. Mededinging en Consumenten bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
 • Presentatie van mr. J.F. (Frederik) van Nouhuys, advocaat/partner bij Straatman Koster Advocaten en lid van de klankbordgroep Rechtsbescherming van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
 • Presentatie van mr. A.A. (Adrienne) Geelhoed, bedrijfsjurist bij de NS;

Voorjaarsvergadering 24 juni a.s.

Traditiegetrouw bestaat de voorjaarsvergadering uit een huishoudelijk (algemene ledenvergadering) en een wetenschappelijk deel. Tijdens het huishoudelijk deel zal de voorzitter zijn jaarrede houden, zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het in 2020 gevoerde beleid en zullen enkele andere onderwerpen aan bod komen die onze vereniging betreffen. Direct aansluitend vindt de wetenschappelijke vergadering plaats rondom het nog steeds actuele thema ‘rechtsbescherming in aanbestedingszaken'.

Het programma voor 24 juni a.s. treft u hieronder aan:

I. AGENDA HUISHOUDELIJK DEEL (15:00 – 15:25 uur)

 1. Opening door de voorzitter, prof. mr. Jan-Michiel Hebly;
 2. Mededelingen/ingekomen stukken;
 3. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van de NVvA d.d. 26 november 2020;
 4. Afscheid van de bestuursleden Elisabetta Manunza en Matthijs Mutsaers. Hun (maximale) termijn zit erop;
 5. Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen: mr. Vanessa Jasarevic (secretaris), mr. Desirée van Laerhoven (algemeen bestuurslid) en mr. Gerard ’t Hart (algemeen bestuurslid). Vanessa is advocaat bij Nysingh, Desirée is aanbestedingsjurist bij Bizob en Gerard is head of legal bij Boskalis Nederland. De algemene ledenvergadering wordt verzocht in te stemmen met hun voordracht en hen als bestuursleden te verkiezen;
 6. Voordracht van prof. mr. Elisabetta Manunza (hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht aan de UU) als lid van de Raad van Advies (wetenschappelijke raad). De algemene ledenvergadering wordt verzocht met deze voordracht in te stemmen en prof. mr. Manunza als lid van de RvA te benoemen;
 7. Rekening en verantwoording over 2020: toelichting op de financiële stukken m.b.t. 2020 het verslag van de kascommissie. De algemene ledenvergadering wordt verzocht om het bestuur décharge te verlenen over het in 2020 gevoerde beleid;
 8. Voorstel tot herbenoeming van Jelle Terpstra in de kascommissie;
 9. Jaarrede van de voorzitter (o.a. korte terugblik en blik vooruit);
 10. Preview nieuwe huisstijl NVvA;
 11. Jong-NVvA: een aantal leden van de NVvA heeft het initiatief genomen om Jong-NVvA in het leven te roepen. Het bestuur juicht dit toe. Namens de initiatiefnemers vindt een korte toelichting plaats;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting.

II. PROGRAMMA WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING (15:25 – 17:00 uur)

Direct aansluitend vindt de wetenschappelijke vergadering plaats rondom het thema laatste ontwikkelingen met betrekking tot rechtsbescherming in aanbestedingszaken’. Het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:

 • 15:25 uur: introductie door bestuurslid mr. Mike Nusteen;
 • 15.30 uur: presentatie van mr. L.A.G. (Geert) Moelker, MT-lid/plv. dir. Mededinging en Consumenten bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
 • 15.50 uur: pauze;
 • 16.00 uur: presentatie van mr. J.F. (Frederik) van Nouhuys, advocaat/partner bij Straatman Koster Advocaten en lid van de klankbordgroep Rechtsbescherming van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
 • 16.20 uur: presentatie van mr. A.A. (Adrienne) Geelhoed, bedrijfsjurist bij de NS;
 • 16.40 uur: vragen en discussie;
 • 17.00 uur: afsluiting en einde.

---------------------------

Er zijn dit jaar inmiddels twee online bijeenkomsten (procurement hours) geweest. Op 11 maart 2021 gaf mr. Claire Lombert (Clairfort) een presentatie met als onderwerp quasi-inhouse en 18 mei jl. heeft Georg Huith (Croon Advocaten) een presentatie gegeven met als onderwerp Het Twee-fasen proces.  U treft beide presentaties hieronder aan:

Presentatie Quasi inhouse

Presentatie Het twee fasen proces

De mogelijkheden om in de huidige corona-omstandigheden fysiek bijeen te komen blijven vooralsnog helaas beperkt. Toch wil de NVvA haar leden de mogelijkheid bieden om over een aantal actuele thema’s verdieping te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan. De komende periode zal de NVvA om die reden een aantal korte inspirerende bijeenkomsten organiseren rondom aanbestedingsrechtelijke actualiteiten. 

Op 11 maart 2021 van 16.30-17.30 zal de eerste bijeenkomst via Microsoft Teams plaatshebben. De NVvA heeft mr. Claire Lombert (Clairfort) bereid gevonden om recente ontwikkelingen rondom de problematiek van quasi-inhouse als uitzondering op het aanbestedingsrecht te bespreken. Zij zal een uiteenzetting geven van 30 minuten over dit onderwerp, waarna volop de gelegenheid zal worden geboden voor vragen en discussie.  

Programma:

16.30-16.35: welkom en introductie

16.35-17.05: actuele ontwikkelingen en jurisprudentie quasi-inhouse;

17.05-17.25: vragen en discussie

17.25-17.30: afsluiting


Najaarsvergadering 26 november jl. 

Op 26 november jl. vond de najaarsvergadering van de NVvA plaats, ditmaal volledig online. Tijdens de vergadering is de Scriptieprijs 2020 uitgereikt. Deze prijs is gewonnen door Marita Ophof-Copier met haar scriptie "In hoeverre past de klachtplicht van inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse jurisprudentie is ontwikkeld en wordt toegepast, binnen de kaders van het Unierecht, in het bijzonder de rechtsbeschermingslijn?". 

De wetenschappelijke vergadering is de presentatie van het definitief preadvies "Past performance als uitsluitingsgrond’ door de voorzitster van de NVvA-werkgroep (mr. Janet Meesters) gegeven. 

Vervolgens zijn, in het kader van het thema ‘Inschrijvers van buiten de EU wat nu?!’ een drietal presentaties gegeven door:

- mr. Anne Fischer-Braams

- mr. Gerard 't Hart

- mr. Nathan Meershoek


Najaarsvergadering 26 november a.s. 

Eerder dit jaar liet ik u weten dat de najaarsvergadering van de NVvA zal plaatsvinden op 12 november a.s. Wegens omstandigheden heeft het bestuur besloten om deze bijeenkomst te verplaatsen naar donderdag 26 november a.s.

De najaarsvergadering zal vanwege de aanhoudende Corona-maatregelen langs digitale weg plaatsvinden en wel op dezelfde manier als de voorjaarsvergadering van 18 juni jl. Traditiegetrouw zal de najaarsvergadering uit een huishoudelijk en een wetenschappelijk deel bestaan.

Het programma ziet er vooralsnog als volgt uit:

14:15 uur:     Aanvang huishoudelijk deel:

 • Opening door de voorzitter;
 • Goedkeuring en vaststelling concept-notulen najaarsvergadering 14 november 2019 (worden nagestuurd);
 • Rekening en verantwoording over 2019 (balans en staat van baten en lasten worden nagezonden);
 • Verslag kascommissie (mrs. J. Terpstra en M. Rauws);
 • Decharge van het bestuur over het in 2019 gevoerde beleid;
 • Vragen en w.v.t.t.k;
 • Afsluiting. 

14:45 uur:     Aanvang wetenschappelijk deel:

 • 14:45 – 15:15 uur: presentatie definitief preadvies ‘Past performance als uitsluitingsgrond’ door de voorzitster van de NVvA-werkgroep (mr. Janet Meesters) inclusief vragenrondje (preadvies wordt nagezonden en vragen kunnen zo veel mogelijk tevoren via de mail bij de secretaris worden ingediend);
 • 15:15 – 15:30 uur: uitreiking NVvA-Scriptieprijs 2020;
 • 15:30 – 17:00 uur: inleiding thema ‘Inschrijvers van buiten de EU wat nu?!’, gevolgd door een drietal presentaties over dit onderwerp:
  • 15:30 – 15:55 uur: mr. Anne Fischer-Braams, vicevoorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts. Het exacte onderwerp van haar presentatie volgt nog;
  • 15:55 – 16:20 uur: mr. Gerard ’t Hart, bedrijfsjurist bij Boskalis. Het exacte onderwerp van zijn presentatie volgt nog;
  • 16:20 – 16:45 uur: mr. Nathan Meershoek, promovendus aan de UU en onderzoeker bij het UUCePP (Utrecht University Centre for Public Procurement) en RENFORCE (Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa). Zijn promotieonderzoek richt zich op EU-regulering en (industrieel) beleid ten aanzien van de integratie van militaire industrie. Het exacte onderwerp van de presentatie volgt nog;
  • 16:45 – 17:00 uur: vragenrondje.

17:00 uur:     Afsluiting en einde.


Jaarrede prof. mr. Jan-Michiel Hebly online voorjaarsvergadering 18 juni jl.

Hierbij de Jaarrede die de voorzitter van de NVvA, prof. mr. Jan-Michiel Hebly, uitsprak tijdens de Voorjaarsvergadering op 18 juni 2020 tijdens de eerste online voorjaarsvergadering van de NVvA.

Presentatie najaarsvergadering 14 november jl. 

Presentatie preadvies past performance als uitsluitingsgrond

PROGRAMMA WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING 14 november 2019

Direct aansluitend aan het huishoudelijk deel vindt de wetenschappelijke vergadering plaats. De speciaal daarvoor ingestelde NVvA-werkgroep presenteert haar concept-preadvies over past performance als uitsluitingsgrond. De werkgroep bestaat uit: mr. Janet Meesters (advocaat bij DLA Piper), mr. Charles Petit (Rijkswaterstaat), mr. Jan Coen Binnerts (advocaat bij Pot Jonker), mr. Elske Haagsma (TenneT), mr. Carlyne Bakker (Dura Vermeer) en mr. Mariska Pinas (Belastingdienst). De wetenschappelijke vergadering zal als volgt plaatsvinden:

14:25 uur:   Introductie door de vergadervoorzitter prof. mr. Jan-Michiel Hebly;

14:30 uur:   Inleiding preadvies door mr. Janet Meesters, voorzitter van de werkgroep;

14:50 uur:   Discussieonderwerp 1 (Petit en Meesters): toets aan de bestanddelen van de
                         uitsluitingsgrond - welke rol spelen context, proportionaliteit en 
                         vergelijkbaarheid?

15:10 uur:       Pauze

15:25 uur:       Discussieonderwerp 2 (Bakker en Petit): de sanctie als bestanddeel van de   
                         uitsluitingsgrond;

15:45 uur:       Discussieonderwerp 3 (Binnerts en Pinas): het gebruik van past performance 
                         ervaringen van andere opdrachtgevers en de (on-) wenselijkheid van een       
                         register;

16:05 uur:       Discussieonderwerp 4 (Haagsma en Bakker): samenwerking met andere 
                         ondernemers; inschrijven in combinatie of met onderaannemers;

16:25 uur:       Discussieonderwerp 5 (Binnerts en Haagsma): het waarborgen van een 
                         zorgvuldig, objectief en transparant proces; positie van de                       
                         concurrentinschrijver;

16.45 uur:        Samenvatting bevindingen vergadering en doorkijk naar het vervolg;

17.00 uur:        Aanvang borrel;

18.00 uur:        Einde.

-----------------------

Save the date: Najaarsvergadering op 14 november a.s.

De Najaarsvergadering van de NVvA zal op donderdag 14 november a.s. worden gehouden in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Aanvang algemene ledenvergadering om 14:00 uur, direct gevolgd door een wetenschappelijke vergadering. Tijdens dit laatste deel zal de daartoe ingestelde NVvA-werkgroep haar (concept-) preadvies over past performance als uitsluitingsgrond presenteren en zal zij daarover in gesprek gaan met de leden van de NVvA. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging en het programma volgen zo spoedig mogelijk. 

--------------------

Jaarrede van de voorzitter Voorjaarsvergadering 20 juni jl. 

Hierbij treft u de jaarrede aan die de voorzitter van de NVvA uitsprak op 20 juni jl. tijdens de ALV.

Presentaties Voorjaarsvergadering 20 juni jl. 

Presentatie ir. M.P.Q. Oomen

Presentatie mr. dr. A.J.van Heeswijck

Presentatie mr. G.Huith

Programma wetenschappelijke vergadering op 20 juni a.s.

Zoals aangekondigd vindt op donderdag  20 juni a.s. in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw ) te Utrecht de voorjaarsvergadering van de NVvA plaats. Deze bijeenkomst bestaat traditioneel uit een huishoudelijk (jaarvergadering/algemene ledenvergadering) en een wetenschappelijk deel. Tijdens het huishoudelijk deel, dat om 14:00 uur start, zal de voorzitter zijn jaarrede houden en zal het bestuur u op de hoogte stellen van de stand van zaken binnen de vereniging. Direct aansluitend vindt vanaf ongeveer 14:25 uur de wetenschappelijke vergadering plaats rondom het thema: “Een juridische blik op de Actieagenda Beter Aanbesteden.”

De convocatie voor 20 juni a.s. ontvangen de leden van de NVvA één dezer dagen.

Hieronder treft u alvast (de inleiding op) het programma van de wetenschappelijke vergadering aan (aanmelden voor de bijeenkomst op 20 juni a.s. kan via de link die in de convocatie wordt opgenomen).

Op 16 februari 2018 is de Actieagenda van het traject 'Beter Aanbesteden' van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd. Deze agenda bevat 23 acties, waarvan een groot aantal inmiddels is uitgevoerd. Het doel van de acties is om de aanbestedingspraktijk te verbeteren en om op deze manier meer maatschappelijke waarde te creëren voor burgers. Het uitgangspunt van dit traject is dat de ervaren problemen in de aanbestedingspraktijk voortkomen uit de toepassing van de aanbestedingsregels. Deze conclusie neemt niet weg dat er vanuit juridisch perspectief waardevolle inzichten opgedaan kunnen worden om bij te dragen aan deze doelstelling. De kernvraag is dan of het recht een doelmatige besteding van publieke gelden bevordert of dat het als een obstakel voor de acties kan worden beschouwd. Tijdens de voorjaarsvergadering zal samen met de Aanjager Beter Aanbesteden de voortgang van het traject en de acties worden bediscussieerd. Een drietal bijdrages reflecteren vervolgens op de Actieagenda vanuit een juridisch perspectief. Zo passeert het begrip maatschappelijke waarde uit artikel 1.4(2) Aanbestedingswet 2012 de revue. Wat is de toegevoegde waarde van deze bepaling voor de agenda, en hoe gaan rechters er mee om? Vervolgens wordt ingegaan op het clusterverbod en het splitsingsgebod uit artikel 1.5. De Werkgroep Clusteren, onderdeel van Beter Aanbesteden, heeft vorige zomer een advies over dit thema uitgebracht aan de Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat, die inmiddels bezig is met de uitvoering van de aanbevelingen. Wat zijn noodzakelijke juridische vervolgstappen en is deze bepaling daadwerkelijk een ‘papieren tijger’? Er wordt afgesloten met een vooruitblik aangaande het lopende onderzoek naar de rechtsbescherming in Nederland. Wat zijn de aandachtspunten voor de toekomst om te garanderen dat er echt van effectieve rechtsbescherming kan worden gesproken om de acties te ondersteunen?

Het programma voor de wetenschappelijke vergadering ziet er als volgt uit:    

+/- 14.25 uur:              Opening

14.30 uur:                   “Actieagenda Beter Aanbesteden: een stand van zaken”
                                   Spreker: drs. Karsten Klein (Aanjager Traject Beter Aanbesteden)

15.00 uur:                   “De verplichting tot het creëren van zoveel mogelijk maatschappelijke        
                                   waarde: een kapstok voor het realiseren van de ambitie van Beter
                                   Aanbesteden?”

                                   Spreker: mr. dr. Arthur van Heeswijck (Advocaat, Van Heeswijck
                                   Aanbestedingsadvocaat)

15:30 uur:                    Pauze 

15.45 uur:                   “Het clusterverbod: wetgeving met meerwaarde(?)”
                                   Spreker: mr. Georg Huith (Advocaat, Croon Advocaten)

16.15 uur:                   “Rechtsbescherming in Nederland: fictie of werkelijkheid?”
                                    Spreker: mr. Leyla Bozkurt (Advocaat, AKD)

16.45 uur:                   Discussie en (nagekomen) vragen; 

17.00 uur:                   Aanvang borrel; 

18.00 uur:                   Einde.  

-------------------------

1e Regiobijeenkomst NVvA op 10 mei 2019 bij TenneT

Eerder informeerden wij u dat de Regiobijeenkomst in Eindhoven, die gepland stond voor 15 november jl., helaas géén doorgang kon vinden. Inmiddels is besloten om de 1e Regiobijeenkomst voor NVvA-leden in plaats daarvan te organiseren op vrijdag 10 mei 2019 en wel bij TenneT in Arnhem. Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden van de NVvA in de regio’s/provincies Gelderland en Overijssel. Een officiële uitnodiging met het programma wordt op korte termijn gericht aan de desbetreffende leden gezonden. Later zullen vergelijkbare bijeenkomsten in andere regio’s worden georganiseerd.

-------------------------

Huishoudelijke en wetenschappelijke vergadering d.d. 22 november 2018

Op donderdag 22 november a.s. vanaf 14.00 uur vond in de Jaarbeurs te Utrecht (Beatrixgebouw) de najaarsvergadering van de NVvA plaats.

Tijdens de huishoudelijke vergadering heeft de voorzitter zijn
jaarrede gehouden en is de Scriptieprijs 2018 aan Chayenne van Lavieren uitgereikt.

De wetenschappelijke vergadering is voor een belangrijk deel gewijd aan het thema "wezenlijke wijziging". Dit onderwerp is vanuit diverse invalshoeken belicht en besproken door:


Oproep i.v.m. NVvA preadvies

Tijdens de voorjaarsvergadering op 21 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om in 2019 een preadvies "nieuwe stijl" uit te (laten) brengen door een NVvA-werkgroep onder leiding van een toonaangevende aanbestedingsspecialist, het liefst met wetenschappelijke achtergrond. Op dit moment zijn wij in overleg met een zeer geschikte kandidaat voor die functie. Wij zijn echter ook op zoek naar leden die zitting willen nemen in de werkgroep. Het onderwerp van het preadvies betreft (het opstellen van) een reglement voor de toepassing van past performance als uitsluitingsgrond, inclusief bijbehorende toelichting (vgl. het ARW 2016). Lijkt het u leuk en interessant om hieraan mee te werken en kunt u daar de komende periode tijd voor vrijmaken, dan kunt u zich voor deze werkgroep aanmelden via: info@aanbestedingsrecht.org.


Oproep i.v.m. Werkgroep Global Revolution

Op 17 en 18 juni 2019 vindt in Nottingham (UK) het toonaangevende aanbestedingscongres Global Revolution IX plaats.
Voor meer info, zie: https://www.nottingham.ac.uk/conference/fac-socsci/pprg-global-revolution/ Tijdens de laatste editie van dit congres verzorgden prof. Jan-Michiel Hebly en prof. Chris Jansen een bijdrage in de vorm van een workshop over proportionaliteit en de wijze waarop in Nederland met dat beginsel wordt omgegaan. De reacties daarop, o.a. van prof. Sue Arrowsmits, waren positief.

Gelet hierop wil het bestuur van de NVvA op 17 en 18 juni 2019 wederom een bijdrage aan dit congres leveren en wel in de vorm van een workshop over een nader te bepalen onderwerp. Wij willen hiertoe een NVvA-werkgroep in het leven roepen onder leiding van een toonaangevende aanbestedingsspecialist, het liefst met een wetenschappelijke achtergrond. De werkgroep moet die workshop gaan voorbereiden en verzorgen. Momenteel zijn wij in gesprek met een zeer geschikte kandidaat voor de "kartrekkersfunctie". Echter, wij zijn ook op zoek naar leden die het leuk en interessant vinden om zitting te nemen in de werkgroep. Zin en tijd? Meldt u zich dan aan via: info@aanbestedingsrecht.org.


Prof. mr. dr. H.D. van Romburgh

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen berichten dat prof. mr. dr. H.D. (Huib) van Romburgh met ingang van 1 mei jl. voor een periode van vijf jaar is herbenoemd als bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht vanwege de NVvA aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij feliciteren Huib van harte met zijn herbenoeming en wensen hem veel succes!


Save the date: NVvA Regiobijeenkomst in Eindhoven op 15 november a.s.

Zoals bekend heeft het bestuur het plan opgevat om onder het motto "(het bestuur van) de NVvA komt naar u toe" enkele ledenbijeenkomsten in de regio te organiseren. De eerste bijeenkomst in deze reeks zal plaatsvinden op 15 november 2018 van 14.30 tot 17.00 uur in Eindhoven. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor leden van de NVvA die uit de zuidelijke helft van Nederland komen. Deze bijeenkomst zal hoofdzakelijk een sociaal karakter hebben. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? Het programma ontvangt u zo spoedig mogelijk.


Afscheid prof. dr. L.W. (Laurence) Gormley en benoeming mr. P.W. (Peter) Kraak in Curatoria UvA en RUG

Onlangs heeft prof. dr. L.W. (Laurence) Gormley, hoogleraar Europees recht aan de RUG en erelid van onze vereniging, aangegeven dat hij vanwege het bereiken van de leeftijd van 65 jaar wil stoppen als lid van de Curatoria aan de UvA en de RUG. De Curatoria houden - kort samengevat - toezicht op de bijzondere leerstoelen aan beide universiteiten. Eén lid van het Curatorium wordt benoemd door de instelling die de bijzondere leerstoel heeft geïnitieerd.

Na ampel beraad heeft het bestuur van de NVvA besloten om de heer mr. P.W. (Peter) Kraak als opvolger van Laurence Gormley te benoemen als zijn vertegenwoordiger in beide Curatoria. Peter Kraak is werkzaam als senior juridisch adviseur bij het KNMI en is nu nog bestuurslid van de NVvA. Peter Kraak zal het bestuur echter verlaten tijdens de komende najaarsvergadering op 22 november a.s. Tijdens die vergadering willen wij op gepaste wijze afscheid nemen van Laurence Gormley en hem bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging. Wij hopen dat u daar in groten getalen bij aanwezig kunt zijn.


Voordracht drs. A. (Alfred) de Weert als lid van de RvA (MR)

Tijdens de najaarsvergadering op 22 november a.s. zal het bestuur de heer drs. A. (Alfred) de Weert voordragen als lid van de Raad van Advies (Maatschappelijke Raad) van de NVvA. De heer De Weert is Directeur Sales- en Bidmanagement bij schoonmaakbedrijf CSU en is in die hoedanigheid, maar ook op andere manieren, actief op aanbestedingsrechtelijk vlak. Wij zijn blij dat de heer De Weert met zijn schat aan ervaring en netwerk wil toetreden tot de RvA!