Wetenschappelijke vergaderingen

Gezamenlijke bijeenkomst van de VU en NVvA

Op 20 september a.s. organiseert de NVvA samen met de VU de masterclass Aanbestedingsrecht III, rondom het thema: "Mensenrechten en aanbesteden". De masterclass zal worden gehouden bij de VU te Amsterdam (Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105).

Tijdens deze masterclass wordt vanuit het perspectief van de regulering van de overheidsinkoop ingegaan op de vraag of en hoe de naleving van mensenrechten in de productieketen zou kunnen worden verbeterd via het aanbestedingsrecht. Onder schending van mensenrechten wordt in dit veband verstaan: slavernij, uitbuiting, kinderarbeid en schending van arbeidsnormen.

Het thema zal door diverse sprekers worden belicht vanuit de volgende met elkaar samenhangende invalshoeken:

  • Maatschappelijke relevantie: is het mogelijk een verband te leggen tussen de gebrekkige naleving van mensenrechten in de productieketen en de wijze waarop overheidsinkoop plaatsvindt?
  • Problematisering: welke ruimte biedt het bestaande juridische kader aan overheidsinkopers om te sturen op naleving van mensenrechten in de productieketen? Hoe wordt die ruimte in de inkoop- en aanbestedingspraktijk gebruikt en tegen welke problemen lopen aanbestedende diensten en ondernemingen in dat kader zoal aan?

  • Reflectie op de toekomst: is overheidsinkoop eigenlijk wel een geschikt instrument om te sturen op verbetering van de naleving van mensenrechten in de productieketen? En wanneer men dat inderdaad vindt, en men tevens vindt dat dit op dit moment nog niet dan wel onvoldoende doelmatig gebeurt, hoe zou dat dan moeten worden verbeterd? Via regulering? Via aanvullend beleid? En hoe ziet dat er dan uit?

De cursusleiding is in handen van mevrouw mr. Meriam de Koning-Van Rutte, bestuurslid van de NVvA en de heer prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Wij zijn verheugd om te melden dat inmiddels de volgende personen hun medewerking hebben toegezegd:

  • Pauline Overeem, senior onderzoeker Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO);

  • mr. Myrthe Vogel, Adviseur sociaal domein PIANOo en promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Centre for Public Contract Law & Governance (CPC);

  • Albert Geuchies, contractmanager categorie Datacenters, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • Michiel Soeters, projectmanager Pilotprojecten IMVO Convenant Natuursteen (SER).

Dit betreft het voorlopige programma. Het definitieve programma zal na de vakantie bekend worden gemaakt.

Deze masterclass is met name bestemd voor advocaten, bedrijfsjuristen, juriste werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht en andere juridische beroepsbeoefenaars die regelmatig te maken krijgen met aanbestedingsrechtelijke kwesties en die wille weten wat de actuele Europese en nationale ontwikkelingen zijn op het terrein van het aanbestedingsrecht.

De masterclass is ook goed toegankelijk voor inkopers die hetzij op operationeel niveau hetzij op beleidsniveau ervaring hebben met de aanbesteding van (overheids)opdrachten voor diensten, leveringen en werken en die meer willen weten over actuele juridische ontwikkelingen op dit terrein.

Voor deze masterclass worden 2 PO opleidingspunten voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) toegekend.

Noteert u 20 september a.s. alvast in uw agenda? Aanmelden kan nu ook reeds via deze link.

De masterclass is kosteloos voor leden van de NVvA. Let u er bij aanmelding goed op dat u aanvinkt dat u lid bent van de NVvA? Wanneer u dit niet doet, ontvangt u een factuur van de VU voor uw deelname.

Wij hopen u op 20 september a.s. te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Matthijs Mutsaers
Secretaris Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

 


 

Jaarvergadering en wetenschappelijke vergadering op 15 juni jl.

Op 15 juni jl. vond in de Jaarbeurs te Utrecht de jaarvergadering van de NVvA over 2016 plaats. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het in 2016 gevoerde beleid, waarna de ledenvergadering het bestuur décharge heeft verleend. Verder heeft de ledenvergadering op voorstel van het bestuur de volgende nieuwe leden in de afdeling Wetenschappelijke Raad van de Raad van Advies benoemd: prof. dr. mr. Gert-Wim van de Meent (NVvA-hoogleraar aanbestedingsrecht aan de UvA en advocaat/partner bij Loyens & Loeff), prof. dr. mr. Pieter Kuypers (hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit en advocaat/partner bij AKD) en prof. dr. Jan Telgen (hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de UT). In de Maatschappelijke Raad werden benoemd: ir. Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) en mr. Stephan Corvers (directeur van Corvers Procurement Services B.V.). In zijn jaarrede blikte de voorzitter, prof. mr. Jan-Michiel Hebly, terug op de achterliggende periode en keek hij vooruit naar de komende. Daarnaast ging de voorzitter in op een zorgelijke ontwikkeling in het aanbestedingsrecht: het lijkt erop dat aanbestedende diensten de klachtafhandeling door de Commissie van Aanbestedingsexperts onvoldoende serieus nemen en dat de voorzieningenrechter die houding billijkt. De voorzitter zou het zeer het zeer betreuren als deze trend alleen maar kan worden doorbroken door – net als bij de Gids Proportionaliteit – de klachtprocedure bij de Commissie een bindende of dwingende status te geven.

Direct aansluitend vond onder leiding van prof. mr. Elisabetta Manunza een goed bezochte wetenschappelijke vergadering plaats rondom het actuele en interessante thema “Aanbesteding en schaarse rechten.” Mr. T.G. (Dorien) Zweers-te Raaij, advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen N.V. en buitenpromovenda aanbestedingsrecht aan de universiteit Leiden, gaf een algemene inleiding op dit onderwerp vanuit Europees en nationaal aanbestedingsrechtelijk perspectief. Mr. dr. A. (Annemarie) Drahmann, advocaat bij Stibbe en universitair docent aan de universiteit Leiden, ging in op het onderwerp “De verdeling van schaarse publieke rechten.” Mr. dr. P. (Paul) Heijnsbroek, advocaat bij Houthoff Buruma, ging tot slot in op het onderwerp “De verdeling van schaarse 'private' rechten.” Een uitgebreider verslag van deze wetenschappelijke vergadering wordt binnenkort gepubliceerd in Tender Nieuwsbrief en Tijdschrift Aanbestedingsrecht.

De presentaties van de sprekers treft u aan door op de naam van de betreffende spreker te klikken. Enkele foto’s van de bijeenkomst treft u onderstaand aan.