Wetenschappelijke vergaderingen

Tijdens de jaarvergadering van 15 juni 2017 blikte de voorzitter van de NVvA, prof. mr. Jan-Michiel Hebly, in zijn jaarrede terug op de achterliggende periode en keek hij vooruit naar de komende. De jaarrede treft u hierbij aan.


Najaarsvergadering en wetenschappelijke vergadering op 23 november jl.

Op 23 november jl. vond de najaarsvergadering (algemene ledenvergadering) van de NVvA plaats in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Tijdens deze vergadering werden de leden op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de vereniging:

Het thema van de wetenschappelijke vergadering is door diverse sprekers belicht vanuit de volgende met elkaar samenhangende invalshoeken:

 1. Toelichting stand van zaken rapportage NVvA-Werkgroep Aanbesteden in het Sociaal Domein.
 2. Voordracht traject Beter Aanbesteden door de heer M. Huizing, aanjager van dit traject.
 3. Effectieve rechtsbescherming na HR 18 november 2018?

De volgende personen hebben de onderwerpen nader toegelicht:

 


Gezamenlijke bijeenkomst van de VU en NVvA

Op 20 september jl. organiseerden de NVvA en de VU de masterclass Aanbestedingsrecht III, rondom het thema: "Mensenrechten en aanbesteden".

Tijdens deze masterclass werd vanuit het perspectief van de regulering van de overheidsinkoop ingegaan op de vraag of en hoe de naleving van mensenrechten in de productieketen zou kunnen worden verbeterd via het aanbestedingsrecht. Onder schending van mensenrechten wordt in dit verband verstaan: slavernij, uitbuiting, kinderarbeid en schending van arbeidsnormen.

Het thema is door diverse sprekers belicht vanuit de volgende met elkaar samenhangende invalshoeken:

 • Maatschappelijke relevantie: is het mogelijk een verband te leggen tussen de gebrekkige naleving van mensenrechten in de productieketen en de wijze waarop overheidsinkoop plaatsvindt?
 • Problematisering: welke ruimte biedt het bestaande juridische kader aan overheidsinkopers om te sturen op naleving van mensenrechten in de productieketen? Hoe wordt die ruimte in de inkoop- en aanbestedingspraktijk gebruikt en tegen welke problemen lopen aanbestedende diensten en ondernemingen in dat kader zoal aan?

 • Reflectie op de toekomst: is overheidsinkoop eigenlijk wel een geschikt instrument om te sturen op verbetering van de naleving van mensenrechten in de productieketen? En wanneer men dat inderdaad vindt, en men tevens vindt dat dit op dit moment nog niet dan wel onvoldoende doelmatig gebeurt, hoe zou dat dan moeten worden verbeterd? Via regulering? Via aanvullend beleid? En hoe ziet dat er dan uit?

De volgende personen hebben de onderwerpen nader toegelicht:

 • Inleiding door Meriam de Koning;

 • Pauline Overeem, senior onderzoeker Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO);

 • mr. Myrthe Vogel, Adviseur sociaal domein PIANOo en promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Centre for Public Contract Law & Governance (CPC);

 • Albert Geuchies, contractmanager categorie Datacenters, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • Michiel Soeters, projectmanager Pilotprojecten IMVO Convenant Natuursteen (Soeters Management);

 • Prof. mr. Elisabetta Manunza, hoogleraar Universiteit Utrecht.


 

Jaarvergadering en wetenschappelijke vergadering op 15 juni jl.

Op 15 juni jl. vond in de Jaarbeurs te Utrecht de jaarvergadering van de NVvA over 2016 plaats. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het in 2016 gevoerde beleid, waarna de ledenvergadering het bestuur décharge heeft verleend. Verder heeft de ledenvergadering op voorstel van het bestuur de volgende nieuwe leden in de afdeling Wetenschappelijke Raad van de Raad van Advies benoemd: prof. dr. mr. Gert-Wim van de Meent (NVvA-hoogleraar aanbestedingsrecht aan de UvA en advocaat/partner bij Loyens & Loeff), prof. dr. mr. Pieter Kuypers (hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit en advocaat/partner bij AKD) en prof. dr. Jan Telgen (hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de UT). In de Maatschappelijke Raad werden benoemd: ir. Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) en mr. Stephan Corvers (directeur van Corvers Procurement Services B.V.). In zijn jaarrede blikte de voorzitter, prof. mr. Jan-Michiel Hebly, terug op de achterliggende periode en keek hij vooruit naar de komende. Daarnaast ging de voorzitter in op een zorgelijke ontwikkeling in het aanbestedingsrecht: het lijkt erop dat aanbestedende diensten de klachtafhandeling door de Commissie van Aanbestedingsexperts onvoldoende serieus nemen en dat de voorzieningenrechter die houding billijkt. De voorzitter zou het zeer het zeer betreuren als deze trend alleen maar kan worden doorbroken door – net als bij de Gids Proportionaliteit – de klachtprocedure bij de Commissie een bindende of dwingende status te geven.

Direct aansluitend vond onder leiding van prof. mr. Elisabetta Manunza een goed bezochte wetenschappelijke vergadering plaats rondom het actuele en interessante thema “Aanbesteding en schaarse rechten.” Mr. T.G. (Dorien) Zweers-te Raaij, advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen N.V. en buitenpromovenda aanbestedingsrecht aan de universiteit Leiden, gaf een algemene inleiding op dit onderwerp vanuit Europees en nationaal aanbestedingsrechtelijk perspectief. Mr. dr. A. (Annemarie) Drahmann, advocaat bij Stibbe en universitair docent aan de universiteit Leiden, ging in op het onderwerp “De verdeling van schaarse publieke rechten.” Mr. dr. P. (Paul) Heijnsbroek, advocaat bij Houthoff Buruma, ging tot slot in op het onderwerp “De verdeling van schaarse 'private' rechten.” Een uitgebreider verslag van deze wetenschappelijke vergadering wordt binnenkort gepubliceerd in Tender Nieuwsbrief en Tijdschrift Aanbestedingsrecht.

De presentaties van de sprekers treft u aan door op de naam van de betreffende spreker te klikken. Enkele foto’s van de bijeenkomst treft u onderstaand aan.